top of page

Nieuwjaarsspeech - New Year Speech voorzitter/chair Yvo Manuel Vas DiasLieve, lieve vrienden, Fijn dat jullie er allemaal zijn!


Wat een genoegen om jullie allemaal hier te zien op deze bijzondere avond waar we niet alleen het nieuwe jaar vieren, maar ook de start van tien jaar TransAmsterdam markeren. Jullie aanwezigheid maakt deze gelegenheid des te specialer.


Terugkijkend op het afgelopen jaar voel ik een mix van emoties. Het is hartverscheurend om te zien dat trans personen nog steeds het doelwit zijn van discriminatie en geweld, zowel hier in Nederland als wereldwijd. De negatieve berichtgeving en toegenomen haat en bedreigingen zijn verontrustend. Het is verdrietig en pijnlijke om te constateren dat in een tijd van vooruitgang en verandering er nog steeds zoveel onbegrip en intolerantie bestaat over trans personen.


Te midden van deze uitdagingen staan we als TransAmsterdam vastberaden en veerkrachtig. Ondanks de moeilijkheden blijven we prachtige en creatieve evenementen en workshops organiseren voor trans en non-binaire personen. We blijven geloven in de kracht van samenkomen, verbinden en het vieren van onze identiteit.


We realiseren ons dat er nog veel werk aan de winkel is om een trans-inclusieve samenleving te bereiken. Daarom zetten we ons dagelijks in om ruimtes te creëren waar trans personen niet alleen getolereerd worden, maar volledig geaccepteerd en gewaardeerd. Onze missie is duidelijk: streven naar een wereld waarin iedereen, ongeacht genderidentiteit, zich veilig, welkom en gewaardeerd voelt, waar talenten kunnen bloeien en gezien worden.


Voor TransAmsterdam vormt kunst de verbinding. Verbinding met onze eigen identiteit, met elkaar en ook met de samenleving. Kunst geeft onze trans achterban de mogelijkheid zich te uiten en te laten zien wie ze zijn. Kunst is ook belangrijk voor de mentale gezondheid van onze achterban. Daarnaast kunnen we door kunst elkaar, de ander ontmoeten en empoweren. Zorgen voor een inclusievere en trans vriendelijke samenleving.

Onze Trans and Friends Café InClusion blijft een uitgaansplek van inclusiviteit en acceptatie, waar maandelijks trans personen en vrienden van over de hele wereld samenkomen, vrij van angst en vol liefde.


Het komende jaar staat in het teken van ons 10-jarig bestaan. Maandelijks zullen we prachtige events bij InClusion organiseren, de Trans Art School gaat opnieuw samenwerken met het Van Gogh Museum, en we sluiten het jaar af met een spetterend feest. Het belooft een jaar vol herinneringen, creativiteit en toekomstplannen te worden.


Mijn oproep ook aan onze cisgender vrienden en bondgenoten: Laten we gezamenlijk blijven strijden voor een wereld waarin discriminatie en geweld tegen trans personen tot het verleden gaat behoren. Laten we blijven verbinden, ontmoeten, vriendschappen sluiten, vasthouden en elkaar liefhebben.


Samen kunnen we een verandering teweegbrengen en streven naar een toekomst waarin diversiteit wordt gevierd, waar liefde en acceptatie de norm zijn en blijven.


Happy New Year Everyone - Lets Be Trans and Proud

Yvo Manuel Vas Dias

Voorzitter, TransAmsterdam


New Year's speech Trans and Friends Café InClusion 


Dear, dear friends,


It's great to have you all here!


What a pleasure to see you all here this evening, where we celebrate the new year and mark the start of ten years of TransAmsterdam. Your presence makes this occasion all the more special.


 Looking back on the past year, I feel a mix of emotions. It is heartbreaking to see that trans people are still the target of discrimination and violence, both here in the Netherlands and worldwide. The adverse reporting and increased hatred and threats are disturbing. It is sad and painful to note that in a time of progress and change, there is still so much misunderstanding and intolerance about trans people.


Amid these challenges, we, as TransAmsterdam, stand determined and resilient. Despite the difficulties, we continue to organize wonderful and creative events and workshops for trans and non-binary people. We continue to believe in the power of coming together, connecting, and celebrating our identity.


We realize there is still much work to do to achieve a trans-inclusive society. That is why we work every day to create spaces where trans people are not just tolerated but entirely accepted and appreciated. Our mission is clear: to strive for a world where everyone, regardless of gender identity, feels safe, welcome, and valued, where talents can flourish and be seen.


For TransAmsterdam, art forms the connection. Connection with our own identity, with each other, and also with society. Art allows our trans supporters to express themselves and show who they are. Art is also essential for the mental health of our supporters. In addition, through art, we can meet and empower each other. We are ensuring a more inclusive and trans-friendly society.


Our Trans and Friends Café InClusion remains a place of inclusivity and acceptance, where trans people and friends from all over the world come together every month, free from fear and full of love.


The coming year will mark our 10th anniversary. Every month, we will organize extraordinary events at InClusion, the Trans Art School will collaborate again with the Van Gogh Museum, and we will end the year with a fantastic party. It promises to be a year of memories, creativity, and plans.


My appeal also to our cisgender friends and allies: Let us continue to fight together for a world in which discrimination and violence against trans people will be a thing of the past. Let's continue to connect, meet, make friends, hold on, and love each other.


Together, we can make a change and strive for a future where diversity is celebrated, where love and acceptance are and remain the norm.


Happy New Year, Everyone - Let's Be Trans and Proud


Yvo Manuel Vas Dias Chairman, TransAmsterdam

26 January 2024
Fotograaf Hermance van Dijk https://www.hermancevandijk.com/


 

コメント


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page